DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

13.11.2018.

Na temelju čl.37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.) i čl.87. Statuta DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA, Upravno vijeće Vrtića, raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice DJEČJEG VRTIĆA CVIT MEDITERANA Split:

Uvjeti:
Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti sljedeće dokaze:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl.32 Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N.133/97. i 4/98.),
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.)
  3. dokaz o radnom stažu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana.

Dokazi se prilažu uz prijavu u izvorniku ili preslici.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom “natječaj za ravnatelja/icu” u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja, na adresu Vrtića: DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA, Tršćanska 29, 21000 Split.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati/kinje koji/e ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati/kinje koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja (link).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).