DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice DV “Cvit Mediterana” Split

05.06.2013.

Na temelju čl. 37 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97. i 107/07.) i čl. 87 Statuta Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, Upravno vijeće Vrtića raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split.

Uvjeti:
Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelja/icu se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32 Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.,4/98.),
  • potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja ili presliku radne knjižice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
  • domovnicu,
  • životopis.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

s naznakom “Natječaj za ravnatelja”

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.