DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice DV “Cvit Mediterana” Split

11.12.2013.

Na temelju čl. 37 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97.,107/07. i 94/13.) i čl. 87. Statuta Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split – pročišćeni tekst, Upravno vijeće Vrtića, raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split.

Uvjeti:

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32 Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97. i 4/98.),
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-e ili presliku radne knjižice,
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:
  • a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
  • b) potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak ( čl.25.st.4.),
  • domovnicu,
  • životopis.

Kandidat/kinja koji bude izabran/a, u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku. Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objavljivanja na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.