DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice i psihologa/inje

22.09.2014.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA

 • četiri (4) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
 • pet (5) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)
 • tri (3) izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, a najdulje do 31. kolovoza 2015. g.
 • četiri (4) izvršitelja/ice na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka radnica na rad

2. STRUČNI SURADNIK – PSIHOLOG

 • jedan/na (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, najdulje do 31. kolovoza 2015. g.

UVJETI za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju 60 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili preslici,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 4. uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
 5. životopis.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Napomena: Natječaj je objavljen dana 22.09.2014.g., na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split.