DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta pomoćnika/ice

28.11.2016.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

POMOĆNIK/ICA – na određeno vrijeme

  • 1  izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom ,do povratka privremeno odsutne radnice na rad, najdulje do 30.06.2017.g.,
  • 1 izvršitelj /ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno), do povratka privremeno  odsutne radnice na rad, najdulje do 30.06.2016.g.

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju od 30 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

  1. dokaz o završenoj osnovnoj školi – u izvorniku ili preslici,
  2. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci:
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  4. životopis.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici  dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja,  na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA SPLIT
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.