DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za radno mjesto edukacijski rehabilitator – stručni suradnik

19.9.2017.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

EDUKACIJSKI REHABILITATOR – STRUČNI SURADNIK

 • jedan/na (1) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju od 90 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju,
 3. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 5. životopis,
 6. dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radnopravnom statusu (ne stariji od mjesec dana).

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu.

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA SPLIT
Tršćanska 29
21000 Split

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.