DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice – pedagoga

1.12.2017.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta na određeno vrijeme:

PEDAGOG – STRUČNI SURADNIK

 • jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, najdulje do 31.08.2018.g. za rad u Stručnoj službi koja prati rad ustanova predškolskog odgoja Grada Splita čiji su osnivači fizičke osobe, vjerske zajednice i udruge, a koje Grad Split sufinancira.

UVJETI: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju , Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju 90 dana.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita za rad u predškolskom odgoju i obrazovanju,
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 5. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
  1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
  2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
 6. dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu (ne stariji od mjesec dana).

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.