DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika/ice – pedagoga

9.6.2016.

Na temelju čl. 26 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvit Mediterana” Split, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG, VSS – na određeno vrijeme

  • jedan (1) izvršitelj/ica  na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do 30.06.2017.g., za rad u Stručnoj službi koja prati rad ustanova predškolskog odgoja  čiji su osnivači fizičke osobe i vjerske zajednice koje Grad Split sufinancira.

UVJETI za radno mjesto prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Probni rad u trajanju 90 dana.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

  1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  4. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):
    1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2.),
    2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kadidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4.),
  5. životopis

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom u izvorniku ili preslici dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja,  na adresu:

Dječji vrtić CVIT MEDITERANA
Tršćanska 29
21000 Split

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.