DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Obavijest o sufinanciranju cijene programa jaslica i dječjih vrtića u pedagoškoj god. 2013./14.

Gradsko vrijeće Grada Splita na sjednici održanoj dana 27.03.2013.g. Donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi (S. Glasnik Grada Splita 14/13), kojom su pored ostalog, utvrđeni kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene predškolskog programa jaslica i vrtića.

Naši korisnici usluga u ped.god. 2013./14. (koji već ostvaruju pravo na sufinanciranje i novoupisani) dužni su sukladno citiranoj Odluci :

  1. popuniti obrazac zahtjeva koji će preuzeti kod odgojitelja, te priložiti potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje i dostaviti u upravu Vrtića u Splitu, Tršćanska 29, u uredovnom radnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati svakim radnim danom.
  2. Prikupljeni zahtjevi s pripadajućom dokumentacijom prosljeđuju se Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Grada Splita, koji nakon provedenog upravnog postupka donosi rješenje koje dostavlja ovom Vrtiću.
  3. Do donošenja rješenja korisnici naših usluga plaćat će punu cijenu usluge.

Pravo sufinanciranja cijene vrtića/jaslica ostvaruju roditelji/staratelji koji imaju prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje tri (3) godine do dana podnošenja zahtjeva (čl.8 Odluke o socijalnoj skrbi).

Popunjeni zahtjevi s potrebnom dokumentacijom korisnici usluga dužni su dostaviti u upravu Vrtića najkasnije do 25.rujna 2013.god.

Za buduće slučajeve zahtjev s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti u upravu Vrtića odmah po nastanku okolnosti za sufinanciranje, kako bi mogli najkasnije do 10. u mjesecu proslijediti Gradu na rješavanje.

Detaljni dokumenti su dostupni za download:

  • Naputak o postupku i dokumentima koje je potrebno priložiti zahtjevu za pojedine kategorije sufinanciranja (WORD | PDF)
  • Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje cijene programa jaslica i dječjih vrtića (WORD | PDF)