DV Cvit Mediterana
Tršćanska 29, Split

tel: +385 21 347 710
fax: +385 21 347 711

Pošaljite nam e-mail

Novosti

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece koja koriste programe Dječjeg vrtića Cvit Mediterana o pravu na umanjenje cijene programa vrtića u pedagoškoj godini 2015./2016.

10.9.2015.

Sukladno čl.6. Odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita br. 49/14.), obavještavaju se roditelji/skrbnici djece korisnika naših programa   imaju pravo na umanjenje cijene programa vrtića/jaslice za ped.god. 2015./2016., kako slijedi:

  • za drugo dijete u vrtiću roditelj sudjeluje sa 70% cijene određenog programa,
  • za treće i više djece roditelji će biti oslobođeni od plaćanja cijene određenog programa,
  • roditelju djeteta koje zbog bolesti preko 30 dana ne koristi program ovog Vrtića, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni programa umanjuje se za 50%.

Zahtjev podnose roditelji koji već koriste naš program od ranije i novoupisani.

Roditelji/skrbnici djeteta korisnika naših usluga koji ostvaruju pravo na umanjenje podnose ovom Vrtiću Zahtjev za ostvarivanjem prava na umanjenje cijene, s potvrdom Dječjeg vrtića o upisanoj djeci ukoliko su djeca upisana u različitim predškolskim ustanovama / potvrdom nadležnog liječnika o izostanku djeteta 30 i više dana iz vrtića/jaslica zbog bolesti.

Obrazac zahtjeva za umanjenje cijene programa roditelji/skrbnici mogu preuzeti kod odgojitelja skupine u kojoj dijete boravi ili na web stranici Vrtića.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na umanjenje cijene programa dostavljaju se u upravu ovog Vrtića u Splitu, Tršćanska 29 (informacije na tel. 485-890).