Opći poslovi

Sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) DJEČJI VRTIĆ CVIT MEDITERANA kao javna ustanova objavljuje:

Pravni i drugi opći akti

Statutom vrtića i drugim općim aktima uređuje se: status, ustroj, poslovanje , uvjeti rada, radni odnosi , naplata usluga i dr.

Napomena: uvid na zahtjev

Opći poslovi