Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2

Osnovne informacije o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.08.0016

www.strukturnifondovi.hr | www.esf.hr

Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Naziv poziva: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.08)
Naziv projekta: Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2
Oznaka projekta: UP.02.2.2.08.0016
Korisnik: Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana, OIB: 13766250458
Partner 1: Dječji vrtić Grigor Vitez, OIB: 99090311925
Partner 2: Grad Split, OIB: 78755598868
Ukupna vrijednost projekta: 13.971.799,92 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.971.799,92 HRK
Iznos sufinanciranja: 13.971.799,92 HRK (100%)
Mjesto provedbe: Split, Hrvatska
Razdoblje provedbe: 04.09.2018. – 04.01.2021. (28 mjeseci)
Posredničko tijelo 1: Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku
Posredničko tijelo 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU

Sadržaj ove web stranice isključivo je odgovornost ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana

 

 

Svrha i opravdanost Projekta

Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza i većoj zapošljivosti roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih i posebnih, uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, zapošljavanjem i edukacijom odgajatelja/ica i stručnog osoblja unapređuje se sustav predškolskog odgoja, integracija djece s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom, a sadržaj i trajanje predškolskih programa prilagođava se realnim potrebama. Kroz razvoj, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalne usluge predškolskog odgoja stvaraju se uvjeti za demografsku obnovu, otvaraju mogućnosti zaposlenja odgajatelja/ica i stručnog osoblja, jačaju stručni kapaciteti te nabavlja osnovna i tematska oprema.

DV Cvit Mediterana uvodi 6 produženih i 1 smjenski program, 2 posebna programa čini priuštivim (glazbeni, tjelesni), a u tu svrhu zapošljava ukupno 18 odgajatelja/ica i stručnih suradnika i kuhara, dok će DV Grigor Vitez poboljšati i razviti 2 produljena i jedan poslijepodnevni 7-satni te 1 sportski program, 2 Montessori programa i 1 skupinu ranog učenja stranog jezika, te u tu svrhu zapošljava 17 odgajatelja/ica i stručnih suradnika, kuhara i spremačicu. Postojeće i novozaposleno osoblje educira se o ciljanim područjima i temama kroz 8 edukacija u DV Cvit Mediterana i 14 edukacija u DV Grigor Vitez te Projekt tako u potpunosti doprinosi svrsi Poziva i svim zadanim pokazateljima.

Cilj Projekta i pokazatelji

Postizanjem cilja ”Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koji doprinosi ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz unaprjeđenje kvalitete postojećih i uvođenjem novih usluga prema potrebama roditelja i djece prilagođenih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima Grada Splita”, doprinosi ostvarivanju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja: broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte, broj stručnjaka koji sudjeluju u osposobljavanju, broj djece uključene u uslugu u produljenom boravku, broj djece uključene u uslugu poslijepodnevnog rada, broj djece uključene u uslugu smjenskog rada, broj odgojitelja i stručnih suradnika zaposlenih kroz Projekt.

Ciljne skupine

Dječji vrtići, djeca i roditelji kojima je potrebno produljeno, poslijepodnevno i smjensko radno vrijeme vrtića, unaprijeđeni i posebni programi, dostatni i ojačani stručni kapaciteti, kao i inkluzija i podrška za djecu s poteškoćama i darovitu djecu. Kvalitativne i kvantitativne potrebe roditelja identificirane su anketom u fazi pripreme Projekta.

Ciljna skupina su i postojeći i novi zaposlenici vrtićkih ustanova – odgojitelji/ice i stručni suradnici/ice koji će dobiti priliku za stručno usavršavanje i/ili zaposlenje u struci.

Projekt doprinoseći boljoj ravnoteži privatnog i poslovnog života, pomičući i potičući jednake mogućnosti pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju za svu djecu, s naglaskom na onu s poteškoćama koja spadaju u ranjive skupine, uvođenjem priuštivih posebnih programa koje roditelji ne plaćaju dodatno, Projekt je u skladu s „Europskim stupom socijalnih prava“ (2. Jednake mogućnosti, 9. Ravnoteža privatnog i poslovnog života, 11. Briga o djeci i podrška djeci, 17. Inkluzija osoba s poteškoćama). Tzv. „Barcelonski ciljevi“ pod točkom 5. poglavlja Zaposlenje i socijalna politika ističe da je potrebno prilagoditi uslugu predškolskog odgoja tako da žene ne budu diskriminirane na tržištu rada i kako bi što bolje mogle uskladiti privatno i poslovno. Stavak 3. članka 23. „Konvencije o pravima djece“ ističe da se djetetu s teškoćama u razvoju mora osigurati djelotvoran pristup obrazovanju i rehabilitacijskim službama, dok „Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014-2020)“ navodi djecu s teškoćama kao jednu od najrizičnijih skupina po pitanju siromaštva i socijalne isključenosti. Čineći predškolsko obrazovanje dostupnijim, kvalitetnijim i inkluzivnim, Projekt značajno doprinosi ostvarenju ciljeva navedenih dokumenata.

Projektni tim

Projektni partneri formirat će projektni tim sastavljen od voditeljice Projekta, ravnateljice Mirjane Bakotić, prof. koja posjeduje sve stručne kapacitete i profesionalne kvalifikacije po pitanju organiziranja i provedbe predškolskog odgoja sukladno DPS-u i koja je ujedno odgovorna osoba Prijavitelja, čime će se osigurati visoka razina operativnosti za vrijeme provedbe Projekta.

Administratori Projekta bit će zaposlenici računovodstava DV Cvit Mediterana i DV Grigor Vitez, novozaposleni na 50% radnog vremena na Projektu, dok će i prijavitelj i oba partnera zaposliti po jednog koordinatora koji će puno radno vrijeme raditi isključivo na provedbi projekta kako bi se osiguralo dobro upravljanje aktivnostima i izvještajima. Uz uži tim, koji broji 6 članova, prijavitelj i partneri formirat će širi tim koji će pružiti stručnu, pravnu i administrativnu podršku, pri čemu će Grad Split posebno doprinijeti po pitanju tehničke pomoći i provedbenog iskustva, te stručnim kapacitetima Službe za društvene djelatnosti, usmjerenih na razvoj i provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dob.

Rezultati i održivost

Projekt predviđa nekoliko mjera koje jamče institucionalnu i financijsku održivost projektnih rezultata nakon završetka Projekta.

(1) Grad Split će, kao osnivač dječjih vrtića, intenzivirati i unaprijediti suradnju s vrtićkim ustanovama, u konzultacijama s roditeljima i skrbnicima napraviti detaljnu analizu stanja i dosadašnjih trendova te kroz Projekt donijeti strateški dokument, odnosno Program razvoja usluge predškolskog odgoja za razdoblje 2020. – 2025. To će biti stručna i utemeljena podloga za godišnje Programe javnih potreba u predškolskom odgoju kako po pitanju ulaganja u fizičku infrastrukturu, tako i po pitanju ulaganja u stručno osoblje te kvalitetu i raznolikost vrtićkih programa. Cilj strateškog dokumenta jest donijeti institucionalni okvir i razraditi aktivnosti i financijske mjere kako bi predškolski odgoj na području Splita bio usklađen s potrebama suvremenih obitelji i kako bi se povećao broj djece obuhvaćene predškolski odgojem. Ova mjera ima komponentu i institucionalne i financijske održivosti.

(2) Institucionalna održivost Projektnih ciljeva i rezultata zajamčena je i činjenicom da će veliki broj postojećeg i novog stručnog i pomoćnog osoblja dječjih vrtića proći kroz niz tematskih i stručnih edukacija, a stečena znanja nastavit će primjenjivati u svakodnevnom radu s djecom (uključujući djecu s poteškoćama i darovitu djecu) te dijeliti s kolegicama i kolegama i nakon što Projekt završi.

(3) Sudjelovanje na edukacijama kroz Projekt ujedno će doprinijeti stjecanju osjećaja vlasništva nad Projektom i njegovim rezultatima, te motivirati zaposlenike da iniciraju nove projekte sličnog tipa i da sudjeluju u njihovim budućim provedbama iako od dodatnog angažmana nemaju pozitivno potkrijepljene u smislu financija, što je često jedan od glavnih razloga zbog kojih postojeći zaposlenici institucija ne žele sudjelovati na provedbi europskih projekata. Grad Split će nastaviti pružati operativnu i tehničku pomoć vrtićkim ustanovama pri identifikaciji novih ciljanih poziva za bespovratna sredstva, pri izradi prijave i provedbama. Očekujemo barem jedan follow up projekt kroz dvije godine od završetka ovog Projekta.

(4) Projektni partneri nastavit će koristiti i financirati održavanje osnovne i didaktičke opreme nabavljene kroz Projekt. Financiranje će se vršiti kroz centralizirana i decentralizirana proračunska sredstva za predškolski odgoj.

(5) Posebni programi razvijeni i verificirani kroz Projekt nastavit će se provoditi i nakon što Projekt završi sukladno potrebama roditelja i djece. Programi i osoblje koje ih bude provodilo redovito će se usavršavati, a programi evaluirati, ažurirati i unaprjeđivati kao dio redovitih aktivnosti dječjih vrtića.

(6) Grad Split nastavit će javno podupirati i proračunski financirati rad s darovitom djecom i integraciju djece s poteškoćama u redovite i posebne programe, kao i programe produženog, smjenskog i popodnevnog rada, a sve kako bi se osigurale jednake mogućnosti za svako dijete, te dostupnost i prilagođenost javne usluge krajnjim korisnicima.

(7) Grad Split će nastaviti financirati Razvojni centar za rad s darovitom djecom koji se uspostavlja u DV Centar Mediterana, odnosno osigurat će proračunska sredstva za plaće stručnog osoblja koje se zapošljava Projektom.

Mogućnost multiplikacije rezultata Projekta i njegovih aktivnosti moguća je i poželjna na relevantnim područjima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s obzirom na to da usluga predškolskog odgoja predstavlja jednu od temeljnih usluga u zajednici koja se provodi u velikom broju JLS-ova, koja međutim ni na jednoj od navedene tri razine nije u dovoljnoj mjeri odgovorila na trendove suvremenog tržišta rada niti na potrebe suvremenih obitelji kojima treba određena doza fleksibilnosti koju sustav trenutačno nedovoljno pruža. Grad Split je drugi najveći Grad u RH i u odnosu na druge JLS-ove ima dugotrajnu i razvijenu uslugu predškolskog odgoja s kvalitetnim stručnim kadrom, metodologija i rezultati razvijeni Projektom mogu se primijeniti na manjim sredinama i na nacionalnoj razini poslužiti kao primjer dobre prakse u svrhu zagovaranja, razvoja i promidžbe novih javnih politika u predškolskom odgoju i obrazovanju, čemu će doprinijeti i medijska kampanja financirana
Projektom.

 

 

Vijesti

Svečano uručeni Ugovori za unapređenje usluga u dječjim vrtićima

U utorak, 4. rujna 2018. godine u Gradskom muzeju u Splitu ravnateljici ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana, gđi. Mirjani Bakotić svečano je uručen potpisani Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava “Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2”, oznake UP.02.2.2.08.0016. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a projektni partneri su Dječji vrtić Grigor Vitez i Grad Split. Kroz unaprjeđenje rada ustanova Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana i Dječji vrtić Grigor Vitez Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza te većoj zaposlenju roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih te uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, unaprjeđuje se sustav predškolskog odgoja, integriraju djeca s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom te stvaraju uvjeti za demografsku obnovu, za čiju realizaciju će biti zaposleno i educirano stručno osoblje te nabavljena osnovna i tematska oprema.

 

 

Vijesti

Vrtićima dodijeljeno 103 milijuna kuna iz EU, ministrica Murganić: “Želimo da svako dijete bude upisano”

Gotovo 103 milijuna kuna vrijedni Ugovori za poboljšanje uvjeta rada vrtića potpisani su u Splitu. Riječ je o projektu koji je sufinanciran iz europskog socijalnog fonda. Time će se omogućiti nova zapošljavanja, produženi rad ili pak dodatno opremanje vrtića.

Produženi rad vrtića, nova zapošljavanja. Dio je to Ugovora vrijednih gotovo 103 milijuna kuna potpisanih u Splitu. Poboljšat će se uvjeti rada u 20 hrvatskih vrtića. “Ovih skoro milijun kuna s novim zapošljavanjem, s novim sadržajima, produljenim radnim vremenom dječjeg vrtića u Velikoj nadam se da će se stvari u tom smjeru poboljšavati”, kazao je Vlado Boban, načelnik općine Velika.

Jedan od splitskih vrtića dobio je 13 milijuna kuna. “Za produljeni rad to će značiti da roditelji mogu fleksibilno koristiti u skladu sa svojim radnim vremenom radno vrijeme vrtića, znači radno vrijeme neće biti do 16:30 nego do 17 sati. U 9 skupina smo uključili i trećeg odgajatelja”, kazala je ravnateljica dječjeg vrtića Mirjana Bakotić.

A produženi rad vrtića može pomoći u većem primanju djece u vrtiće. “To je na 30 mjeseci, mi planiramo namicati za ovako kvalitetne programe sredstva. Svi naši napori su usmjereni da svako dijete bude upisano u vrtić”, smatra Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vrtiće u Splitu muči stara boljka
“U dizajnu natječaja predvidjeli smo između 400 i 600 ljudi da će se zaposliti u Hrvatskoj”, dodaje Marko Pavić, ministar rada. A vrtiće u Splitu muči stara boljka. “Kad se radi o vrtićima u državnom vlasništvu to je nema mjesta u jaslicama većinom. Znači majka dođe u situaciju da mora dat otkaz na poslu da bi se brinula za svoje dijete”, priča Jelena iz Splita.

Već smo izvještavali kako je ove godine 148 splitske djece, uglavnom jasličke dobi, ostalo neupisano u splitske gradske vrtiće. Zamjenica gradonačelnika Jelena Hrgović u utorak kaže: “Do 15. vjerujem da ćemo imati jednu uravnoteženu situaciju, to je ono što smo već i najavili, da će svako dijete koje treba mjesto njega i naći”. Iz grada najavljuju i gradnju nova dva vrtića.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

dnevnik.hr

 

 

Vijesti

Svečano uručeni Ugovori vrijedni 102,75 milijuna kuna za unapređenje usluga u dječjim vrtićima

U utorak, 4. rujna 2018. godine u Gradskom muzeju u Splitu održana je svečana podjela 16 od 20 potpisanih Ugovora u okviru Poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Ugovori se potpisuju na temelju treće Odluke o financiranju ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Svečanoj dodjeli Ugovora prisustvovali su ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić, ministar rada i mirovinskoga sustava, g. Marko Pavić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, župan Splitsko-dalmatinske županije, g. Blaženko Boban te gradonačelnik Grada Splita, g. Andro Krstulović Opara.

Ugovore ukupne vrijednosti 102,75 milijuna kuna vrtićima potpisnicima uručila je ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gđa Nada Murganić.

Ugovore je potpisalo sljedećih 20 korisnika: DV Košnica, DV Mudre glavice i DV Nemo iz Zagreba, Općina Bibinje, DV Radost, DV Cvit Mediterana, DV Čarobni pianino i DV Disneyland iz Splita, Općina Velika, DV Naša radost iz Pregrade, DV Pčelica iz Čazme, Grad Metković, Grad Đurđevac, DV Trogir, DV 101 Dalmatinac iz Poreča, Grad Prelog, Općina Ivanska, DV Smjehuljica iz Ludbrega, DV Bubamara iz Čabra te Grad Čakovec.

Ministrica Murganić objasnila je da će se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda financirati zapošljavanje odgojitelja u dječjim vrtićima, eventualno zapošljavanje pomoćnog osoblja i kuharica, produženi boravak u vrtićima, prehrana djece u sklopu aktivnosti poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada, razvoj i provedba posebnih programa kao i dodatna opremanja vrtića.

“Želimo se približiti tzv. Barcelonskim ciljevima, odnosno da u Hrvatskoj imamo barem 90 posto djece koja pohađaju vrtiće, sad smo na 60 posto kao i da jaslice pohađa 30 posto djece, a sad smo ispod 20 posto. To su standardi kojima teži suvremena Europa,” kazala je ministrica Murganić.

Ministar rada i mirovinskoga sustava, g. Marko Pavić kazao je kako je natječajem predviđeno zapošljavanje između 400 i 600 osoba u Republici Hrvatskoj, od toga 65 u splitskim dječjim vrtićima.

Poziv „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ financira se iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti 300 milijuna kuna, a pripremljen je u svrhu ispunjavanja mjera obiteljske i demografske politike Republike Hrvatske.

Projektom koji je nastao suradnjom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva rada i Mirovinskoga sustava želi se dati puna podrška usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza koja podrazumijeva produljeni boravak i poslijepodnevni i/ili smjenski rad dječjih vrtića.

mdomsp.gov.hr

 

 

Imenovanje ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana u Stručno-razvojni centar za poticanje darovitosti djece predškolske dobi

Dana 30. listopada 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) donijelo je Rješenje o imenovanju ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana Stručno-razvojnim centrom za unaprjeđivanjem  stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika za poticanje darovitosti djece rane i predškolske dobi.

Dana 15. srpnja 2019. godine ustanova Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana podnijela je Zahtjev s kompletnom dokumentacijom Ministarstvu znanosti i obrazovanja za imenovanjem u Stručno razvojni centar za darovitost. Ustanova je već ranije predlagana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja za imenovanjem u Razvojni centar za darovitost, međutim to nije bilo moguće realizirati zbog nedovoljnog broja zaposlenih stručnih suradnika. Zahvaljujući EU projektu ‘Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2’ – UP.02.2.2.08.0016, omogućeno je zapošljavanje dodatnih stručnih suradnika: logoped, psiholog i pedagog te je ustanova stekla sve potrebne uvjete. Provedba Projekta je započela 4. rujna 2018. godine, a sufinancirana je od strane Europske  unije iz Europskog socijalnog fonda (otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08. ‘Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja’).

Europska mreža potpore darovitima (European Talent Support Network) je od 2014. godine novonastajuća mreža potpore skrbi za darovite čija su čvorišta upravo European Talent Centri u Ljubljani (Slovenija) i od nedavno u Varaždinu (Hrvatska), a jedinice mreže su European Talent Pointovi. European Talent Support Network (ETSN) je inicijativa ECHA-e (European Council for High Ability).

Registracija ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana kao European Talent Point (ETP) u skladu je s misijom ustanove da potiče rad s darovitom djecom u institucijama ranog i predškolskog odgoja. Ustanova je 20. travnja 2016. godine  registrirana kao European Talent Point pri Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i s time postala prvi i za sada jedini dječji vrtić u Hrvatskoj kao dio rastuće mreže pod naslovom European Talent Support Network, koju organizira European Council for High Ability (ECHA). Od ukupno 28 registriranih točaka za nadarene pri Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti u Ljubljani, osam registriranih točaka je iz Hrvatske, od kojih se samo jedna registrirana točka odnosi na ustanovu predškolskog odgoja i obrazovanja.