Kurikulum

Na temelju čl.21. stavka 2. i čl. 39. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13.) i članka 79. stavka 1. točke 1. podstavka 3. Statuta Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA Split, a nakon sjednice Odgojiteljskog vijeće Vrtića održane dana 26.09.2019., Upravno vijeće Vrtića na svojoj 36. sjednici održanoj dana 30.09.2019.god., na prijedlog ravnateljice Vrtića Rossane Bosnić, jednoglasno donosi odluku da se usvaja Kurikulum Dječjeg vrtića Cvit Mediterana Split za pedagošku godinu 2019./2020. u tekstu kako je predložen.

Naša misija

Misija naše ustanove je poticanje i shvaćanje roditeljstva kao procesa, uloga i odnosa u
stalnoj promjeni i interakciji sa širim društvenim kontekstom. Stoga je osobito važno da vrtić prepozna i odgovori na one potrebe roditelja tj. skrbnika djeteta koje su im u određenoj fazi njegova roditeljstva prioritet, kao primjerice:

  • U ponudi primjerenih programa za njegovo dijete,
  • U fleksibilnoj organizaciji prihvata djeteta,
  • U prilagođavanju dnevnog ritma (prehrana, dnevni odmor) i sl.,
  • U zagovaranju prava i potreba djeteta ili u pronalaženju potrebnih informacija i resursa te službi koje mogu pospješiti razvoj djeteta,
  • Shvaćanju djetetovih potreba i načinu djetetova učenja i napredovanja (cjelovitost iskustva, refleksivnost učenja i poučavanja, unutarnja motivacija, uloga odgojitelja),
  • Stvaranju inkluzivne i kvalitetne odgojno-obrazovna prakse,
  • Profesionalni i osobni rast svih čimbenika (djeca, roditelji, radnici) kontinuirano je ulaganje u znanje i sposobnosti, te zajednički život u Ustanovi omogućit će svima međusobno povjerenje, bolju komunikaciju, toleranciju prema različitostima, te povezivanje sa cijelom društvenom zajednicom.

Naša vizija

Vizija razvoja naše ustanove i dalje će biti usmjerena na razumijevanje potreba djeteta, ulogu odgojitelja u djetetovom iskustvu, te mijenjanju i prilagođavanju odgojiteljevih i djetetovih strategija. U našoj ustanovi polazit ćemo od osnovnih načela suvremenog odgoja i obrazovanja, poticat ćemo stvaranje kvalitetnijih uvjeta za odgoj i učenje i nastojati osigurati kontinuitet profesionalnog razvoja svih radnika.

Poticati kvalitetu odnosa sa samim sobom i s drugim ljudima što je temelj osobnog i profesionalnog razvoja, kvalitete života i zdravlja pojedinca.

Kurikulum

Kurikulum ranog odgoja otvoren je, dinamičan i razvojan, razvija se i mijenja na temelju učenja, istraživanja i suradnje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa. Sadržaji djetetova učenja nisu strogo propisani jer se poučavanje zamjenjuje učenjem činjenjem, izravnim stjecanjem iskustva, pa se materijali i sadržaji nude na temelju praćenja i podržavanja interesa i inicijativa djece. Holistička, tj. Integrirana priroda kurikuluma podrazumijeva cjelovit odgoj i obrazovanje, usklađen s integriranom prirodom odgoja i učenja djeteta. Humanistička i razvojno-primjerena orijentacija kurikuluma usmjerena je na razvoj kapaciteta svakog pojedinog djeteta te na poštovanje interesa, potreba i prava djeteta. Dijete, sukladno svojim interesima, potrebama i mogućnostima, slobodno bira sadržaje i partnere svojih aktivnosti te istražuje i uči na način na koji je njemu svrhovit.

Nacionalni okvirni kurikulum pretpostavlja stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj djeteta u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja, poštujući pritom razvojne i druge čimbenike (osobne potrebe, obitelji, zajednica, vrijednosti, prava i sl.). Na taj se način potiče razvoj kompetencija koje su nužne pojedincu za snalaženje i aktivno sudjelovanje u svakodnevnom osobnom te kasnije profesionalnom i društvenom životu.

Temeljna struktura predškolskog kurikuluma podijeljena je na tri velika potpodručja u kojima dijete stječe kompetencije: ja (slika o sebi), ja i drugi (obitelj, druga djeca, uža društvena zajednica, vrtić i lokalna zajednica), svijet oko mene (prirodno i šire društveno okružje, kulturna baština, održivi razvoj). U svakom potpodručju određuju se sadržaji koji povezuju pedagoške i psihološke dimenzije odgojno-obrazovnog procesa.

Temeljna uloga predškolskog odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinosi kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskog života.

Od ove pedagoške godine Dječji vrtić Cvit Mediterana nastavlja se projekt Projekt „Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2“ koji će trajati dvije kalendarske godine.

Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza te većoj zapošljivosti roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih i uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, razvojem posebnih programa, zapošljavanjem i edukacijom odgajatelja/ica i stručnog osoblja unaprjeđuje se sustav predškolskog odgoja, integracija djece s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom, a sadržaj i trajanje predškolskih programa prilagođava se realnim potrebama. Kroz razvoj, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalne usluge predškolskog odgoja stvaraju se i dalje uvjeti za demografsku obnovu na području Splita, SDŽ i RH i otvaraju mogućnosti zaposlenja odgajatelja/ica i stručnog osoblja.

Cijeli sadržaj kurikuluma i godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu 2015.-2016. pročitajte u prilozima: