Edukacijski rehabilitator u vrtiću

Edukacijski rehabilitatori  su stručnjaci koji su osposobljeni za rad s djecom i odraslim osobama s posebnim potrebama:

 • senzorno-perceptivnim teškoćama,
 • teškoćama učenja,
 • deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD),
 • s oštećenjima vida,
 • intelektualnim teškoćama,
 • poremećajima iz autističnog spektra,
 • motoričkim poremećajima,
 • kroničnim bolestima ili
 • višestrukim teškoćama

Područje djelovanja edukacijskog rehabilitatora u ustanovi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje je prvenstveno unapređivanje procesa inkluzije kroz neposredni rad s djecom, podršku i savjetovanje roditelja, suradnju s odgajateljima i ostalim članovima stručnog tima ali i utjecaj na društvenu sredinu i sudjelovanje na stručnim skupovima i javnim izlaganjima.

Što edukacijski rehabilitator radi?

 • Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale stručne suradnike i roditelje.
 • Radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća prisutnih kod djece kroz individualni, grupni rad ili rad u odgojno-obrazovnoj skupini.
 • Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića i pruža podršku odgojiteljima u planiranju aktivnosti, u neposrednom radu i proširivanju stručnih znanja.
 • Surađujući s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada i razvojno primjerene aktivnosti za pojedino dijete te pomaže prilikom planiranja,  provođenja i evaluacije osobnog kurikuluma.
 • Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece.
 • Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti.
 • Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

(prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe)