Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2

Osnovne informacije o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.08.0016

Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Naziv poziva: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.08)
Naziv projekta: Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2
Oznaka projekta: UP.02.2.2.08.0016
Korisnik: Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana, OIB: 13766250458
Partner 1: Dječji vrtić Grigor Vitez, OIB: 99090311925
Partner 2: Grad Split, OIB: 78755598868
Ukupna vrijednost projekta: 13.971.799,92 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.971.799,92 HRK
Iznos sufinanciranja: 13.971.799,92 HRK (100%)
Mjesto provedbe: Split, Hrvatska
Razdoblje provedbe: 04.09.2018. – 04.01.2021. (28 mjeseci)
Posredničko tijelo 1: Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku
Posredničko tijelo 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU

Sadržaj ove web stranice isključivo je odgovornost ustanove Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana

 

 

Svrha i opravdanost Projekta

Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza i većoj zapošljivosti roditelja, posebice majki. Razvojem postojećih i posebnih, uvođenjem novih programa produljenog, smjenskog i popodnevnog rada, zapošljavanjem i edukacijom odgajatelja/ica i stručnog osoblja unapređuje se sustav predškolskog odgoja, integracija djece s poteškoćama, potiče rad s darovitom djecom, a sadržaj i trajanje predškolskih programa prilagođava se realnim potrebama. Kroz razvoj, povećanje dostupnosti i kvalitete socijalne usluge predškolskog odgoja stvaraju se uvjeti za demografsku obnovu, otvaraju mogućnosti zaposlenja odgajatelja/ica i stručnog osoblja, jačaju stručni kapaciteti te nabavlja osnovna i tematska oprema.

DV Cvit Mediterana uvodi 6 produženih i 1 smjenski program, 2 posebna programa čini priuštivim (glazbeni, tjelesni), a u tu svrhu zapošljava ukupno 18 odgajatelja/ica i stručnih suradnika i kuhara, dok će DV Grigor Vitez poboljšati i razviti 2 produljena i jedan poslijepodnevni 7-satni te 1 sportski program, 2 Montessori programa i 1 skupinu ranog učenja stranog jezika, te u tu svrhu zapošljava 17 odgajatelja/ica i stručnih suradnika, kuhara i spremačicu. Postojeće i novozaposleno osoblje educira se o ciljanim područjima i temama kroz 8 edukacija u DV Cvit Mediterana i 14 edukacija u DV Grigor Vitez te Projekt tako u potpunosti doprinosi svrsi Poziva i svim zadanim pokazateljima.

Cilj Projekta i pokazatelji

Postizanjem cilja ”Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koji doprinosi ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz unaprjeđenje kvalitete postojećih i uvođenjem novih usluga prema potrebama roditelja i djece prilagođenih programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima Grada Splita”, doprinosi ostvarivanju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja: broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte, broj stručnjaka koji sudjeluju u osposobljavanju, broj djece uključene u uslugu u produljenom boravku, broj djece uključene u uslugu poslijepodnevnog rada, broj djece uključene u uslugu smjenskog rada, broj odgojitelja i stručnih suradnika zaposlenih kroz Projekt.

Ciljne skupine

Dječji vrtići, djeca i roditelji kojima je potrebno produljeno, poslijepodnevno i smjensko radno vrijeme vrtića, unaprijeđeni i posebni programi, dostatni i ojačani stručni kapaciteti, kao i inkluzija i podrška za djecu s poteškoćama i darovitu djecu. Kvalitativne i kvantitativne potrebe roditelja identificirane su anketom u fazi pripreme Projekta.

Ciljna skupina su i postojeći i novi zaposlenici vrtićkih ustanova – odgojitelji/ice i stručni suradnici/ice koji će dobiti priliku za stručno usavršavanje i/ili zaposlenje u struci.

Projekt doprinoseći boljoj ravnoteži privatnog i poslovnog života, pomičući i potičući jednake mogućnosti pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju za svu djecu, s naglaskom na onu s poteškoćama koja spadaju u ranjive skupine, uvođenjem priuštivih posebnih programa koje roditelji ne plaćaju dodatno, Projekt je u skladu s „Europskim stupom socijalnih prava“ (2. Jednake mogućnosti, 9. Ravnoteža privatnog i poslovnog života, 11. Briga o djeci i podrška djeci, 17. Inkluzija osoba s poteškoćama). Tzv. „Barcelonski ciljevi“ pod točkom 5. poglavlja Zaposlenje i socijalna politika ističe da je potrebno prilagoditi uslugu predškolskog odgoja tako da žene ne budu diskriminirane na tržištu rada i kako bi što bolje mogle uskladiti privatno i poslovno. Stavak 3. članka 23. „Konvencije o pravima djece“ ističe da se djetetu s teškoćama u razvoju mora osigurati djelotvoran pristup obrazovanju i rehabilitacijskim službama, dok „Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014-2020)“ navodi djecu s teškoćama kao jednu od najrizičnijih skupina po pitanju siromaštva i socijalne isključenosti. Čineći predškolsko obrazovanje dostupnijim, kvalitetnijim i inkluzivnim, Projekt značajno doprinosi ostvarenju ciljeva navedenih dokumenata.

Projektni tim

Projektni partneri formirat će projektni tim sastavljen od voditeljice Projekta, ravnateljice Mirjane Bakotić, prof. koja posjeduje sve stručne kapacitete i profesionalne kvalifikacije po pitanju organiziranja i provedbe predškolskog odgoja sukladno DPS-u i koja je ujedno odgovorna osoba Prijavitelja, čime će se osigurati visoka razina operativnosti za vrijeme provedbe Projekta.

Administratori Projekta bit će zaposlenici računovodstava DV Cvit Mediterana i DV Grigor Vitez, novozaposleni na 50% radnog vremena na Projektu, dok će i prijavitelj i oba partnera zaposliti po jednog koordinatora koji će puno radno vrijeme raditi isključivo na provedbi projekta kako bi se osiguralo dobro upravljanje aktivnostima i izvještajima. Uz uži tim, koji broji 6 članova, prijavitelj i partneri formirat će širi tim koji će pružiti stručnu, pravnu i administrativnu podršku, pri čemu će Grad Split posebno doprinijeti po pitanju tehničke pomoći i provedbenog iskustva, te stručnim kapacitetima Službe za društvene djelatnosti, usmjerenih na razvoj i provedbu predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci predškolske dob.

Rezultati i održivost

Projekt predviđa nekoliko mjera koje jamče institucionalnu i financijsku održivost projektnih rezultata nakon završetka Projekta.

(1) Grad Split će, kao osnivač dječjih vrtića, intenzivirati i unaprijediti suradnju s vrtićkim ustanovama, u konzultacijama s roditeljima i skrbnicima napraviti detaljnu analizu stanja i dosadašnjih trendova te kroz Projekt donijeti strateški dokument, odnosno Program razvoja usluge predškolskog odgoja za razdoblje 2020. – 2025. To će biti stručna i utemeljena podloga za godišnje Programe javnih potreba u predškolskom odgoju kako po pitanju ulaganja u fizičku infrastrukturu, tako i po pitanju ulaganja u stručno osoblje te kvalitetu i raznolikost vrtićkih programa. Cilj strateškog dokumenta jest donijeti institucionalni okvir i razraditi aktivnosti i financijske mjere kako bi predškolski odgoj na području Splita bio usklađen s potrebama suvremenih obitelji i kako bi se povećao broj djece obuhvaćene predškolski odgojem. Ova mjera ima komponentu i institucionalne i financijske održivosti.

(2) Institucionalna održivost Projektnih ciljeva i rezultata zajamčena je i činjenicom da će veliki broj postojećeg i novog stručnog i pomoćnog osoblja dječjih vrtića proći kroz niz tematskih i stručnih edukacija, a stečena znanja nastavit će primjenjivati u svakodnevnom radu s djecom (uključujući djecu s poteškoćama i darovitu djecu) te dijeliti s kolegicama i kolegama i nakon što Projekt završi.

(3) Sudjelovanje na edukacijama kroz Projekt ujedno će doprinijeti stjecanju osjećaja vlasništva nad Projektom i njegovim rezultatima, te motivirati zaposlenike da iniciraju nove projekte sličnog tipa i da sudjeluju u njihovim budućim provedbama iako od dodatnog angažmana nemaju pozitivno potkrijepljene u smislu financija, što je često jedan od glavnih razloga zbog kojih postojeći zaposlenici institucija ne žele sudjelovati na provedbi europskih projekata. Grad Split će nastaviti pružati operativnu i tehničku pomoć vrtićkim ustanovama pri identifikaciji novih ciljanih poziva za bespovratna sredstva, pri izradi prijave i provedbama. Očekujemo barem jedan follow up projekt kroz dvije godine od završetka ovog Projekta.

(4) Projektni partneri nastavit će koristiti i financirati održavanje osnovne i didaktičke opreme nabavljene kroz Projekt. Financiranje će se vršiti kroz centralizirana i decentralizirana proračunska sredstva za predškolski odgoj.

(5) Posebni programi razvijeni i verificirani kroz Projekt nastavit će se provoditi i nakon što Projekt završi sukladno potrebama roditelja i djece. Programi i osoblje koje ih bude provodilo redovito će se usavršavati, a programi evaluirati, ažurirati i unaprjeđivati kao dio redovitih aktivnosti dječjih vrtića.

(6) Grad Split nastavit će javno podupirati i proračunski financirati rad s darovitom djecom i integraciju djece s poteškoćama u redovite i posebne programe, kao i programe produženog, smjenskog i popodnevnog rada, a sve kako bi se osigurale jednake mogućnosti za svako dijete, te dostupnost i prilagođenost javne usluge krajnjim korisnicima.

(7) Grad Split će nastaviti financirati Razvojni centar za rad s darovitom djecom koji se uspostavlja u DV Centar Mediterana, odnosno osigurat će proračunska sredstva za plaće stručnog osoblja koje se zapošljava Projektom.

Mogućnost multiplikacije rezultata Projekta i njegovih aktivnosti moguća je i poželjna na relevantnim područjima na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini s obzirom na to da usluga predškolskog odgoja predstavlja jednu od temeljnih usluga u zajednici koja se provodi u velikom broju JLS-ova, koja međutim ni na jednoj od navedene tri razine nije u dovoljnoj mjeri odgovorila na trendove suvremenog tržišta rada niti na potrebe suvremenih obitelji kojima treba određena doza fleksibilnosti koju sustav trenutačno nedovoljno pruža. Grad Split je drugi najveći Grad u RH i u odnosu na druge JLS-ove ima dugotrajnu i razvijenu uslugu predškolskog odgoja s kvalitetnim stručnim kadrom, metodologija i rezultati razvijeni Projektom mogu se primijeniti na manjim sredinama i na nacionalnoj razini poslužiti kao primjer dobre prakse u svrhu zagovaranja, razvoja i promidžbe novih javnih politika u predškolskom odgoju i obrazovanju, čemu će doprinijeti i medijska kampanja financirana
Projektom.